Regulamin

III NOCNY PIOTRKOWSKI PÓŁMARATON WIELU KULTUR


I. CEL IMPREZY

PROMOCJA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO.
UATRAKCYJNIENIE OBCHODÓW DNI PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO.
ROZWIJANIE SPORTOWYCH ZAINTERESOWAŃ MIESZKAŃCÓW MIASTA.
PROPAGOWANIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA POPRZEZ SPORT.

II. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY

OŚRODEK SPORTU i REKREACJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.

III. WSPÓŁORGANIZATORZY :

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W ŁODZI
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
PIOTRKOWSKI KLUB BIEGACZA ENDORFINA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH W ŁODZI

IV. PATRONAT

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO KRZYSZTOF CHOJNIAK
PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO MAREK MAZUR

V. TERMIN I MIEJSCE

1) TERMIN – 23 CZERWCA 2017r. START GODZINA 21.00 ZAKOŃCZENIE GODZINA 24.00.
2) MIEJSCE – PIOTRKÓW TRYBUNALSKI „TRAKT WIELU KULTUR”
START I META – OKOLICE RYNKU TRYBULASKIEGO.
3) DŁUGOŚĆ TRASY 21,0975km. (4 PĘTLE) TRASA POSIADA ATEST PZLA.
4) TRASA BIEGU – 100% UTWARDZONA POWIERZCHNIA (ASFALT 95%, KOSTKA BRUKOWA 5%).
5) RÓŻNICA POZIOMU TRASY 23m.
6) OZNACZENIE TRASY CO 1km.
7) PUNKTY ODŻYWIENIA CO OKOŁO 5km. PO ZAKOŃCZENIU BIEGU POSIŁEK REGENERACYJNY.
8) ZAWODNIKÓW OBOWIĄZUJE LIMIT CZASOWY POKONANIA TRASY WYNOSZĄCY 3 GODZINY.
ZAWODNICY KTÓRZY NIE DOTRĄ DO METY DO GODZINY 24.00 ZOBOWIĄZANI SĄ DO PRZERWANIA BIEGU.

VI. UCZESTNICTWO

1) W BIEGU PRAWO STARTU MAJĄ WYŁĄCZNIE TE OSOBY, KTÓRE NAJPÓŹNIEJ DO 23 CZERWCA 2017r. UKOŃCZYŁY 18 LAT I PODPISZĄ OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ORAZ MŁODZIEŻ OD 15-go ROKU ŻYCIA PO PRZEDSTAWIENIU ZGODY OPIEKUNÓW PRAWNYCH I ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO O ZDOLNOŚCI DO BIEGU, LUB UDOSTĘPNIĄ – WGLĄD DO KSIĄŻECZKI ZDROWIA SPORTOWCA.

2) DOKONAJĄ ZGŁOSZENIA, UISZCZĄ OPŁATĘ STARTOWĄ I ZWERYFIKUJĄ SIĘ W BIURZE ZAWODÓW – HALA „RELAX” AL. 3-GO MAJA 6B, KTÓRE BĘDZIE CZYNNE:
W DNIU 22.06.2017r. OD GODZINY 15.00 DO 19.00 ORAZ
W DNIU 23.06.2017r. OD GODZINY 13.00 DO 20.00

3) W BIURZE BIEGU ZAWODNICY OTRZYMAJĄ PAKIETY STARTOWE ZAWIERAJĄCE NR STARTOWY Z ELEKTRONICZNYM CHIPEM DO POMIARU CZASU, KOSZULKĘ BIEGOWĄ I ELEMENTY ODBLASKOWE.

4) PODSTAWĄ ODBIORU ZESTAWU STARTOWEGO Z NUMEREM JEST OKAZANIE SIĘ DOKUMENTEM TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ PODPISANIA OŚWIADCZENIA.

5) W PRZYPADKU NIEMOŻNOŚCI WZIĘCIA UDZIAŁU W BIEGU, ODBIÓR PAKIETU STARTOWEGO (BEZ NUMERU STARTOWEGO) MOŻLIWY BĘDZIE W TRAKCIE WERYFIKACJI W DNIACH 22-23.06.2017r. WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE IMIENNEGO UPOWAŻNIENIA PODPISANEGO PRZEZ OSOBĘ, KTÓRA OPŁACIŁA SWÓJ UDZIAŁ W BIEGU. OBSŁUGA BIURA BIEGU MOŻE POPROSIĆ O PRZEDSTAWIENIE DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWDZIWOŚĆ DANYCH ZAWARTYCH W UPOWAŻNIENIU.

6) IMEIENNY NUMER STARTOWY BĘDZIE MOŻLIWY DO ODEBRANIA OD 26.06.2017r. W SIEDZIBIE OSiR, BĄDŹ MOŻE BYĆ WYSŁANY POD ADRES WSKAZANY PRZEZ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ BĄDŹ MOŻE BYĆ WYSŁANY POD ADRES WSKAZANY PRZEZ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO DO DNIA 31.07.2017r. PO TYM DNIU NUMERY NIEODEBRANE ZOSTANĄ ZNISZCZONE.

7) W BIEGU OBOWIĄZUJE LIMIT 800 NADANYCH NUMERÓW STARTOWYCH. O NADANIU NUMERU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ OPŁAT WPISOWYCH.

8) WSZYSCY UCZESTNICY KTÓRZY UKOŃCZĄ BIEG, OTRZYMAJĄ PAMIĄTKOWE MEDALE.

9) PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA LIMITU NADANYCH NUMERÓW, JEDNAK BEZ MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA PAKIETU STARTOWEGO.

10) NUMER STARTOWY UPOWAŻNIA DO JEDNORAZOWEGO WEJŚCIA NA BASENY OSIR W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W DNIACH 24-25 CZERWCA 2017 R.

VII. KLASYFIKACJE

1) PROWADZONE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE KLASYFIKACJE:

- KLASYFIKACJA GENERALNA KOBIET I MĘŻCZYZN,

KLASYFIKACJE WIEKOWE:

K- KOBIETY, M- MĘŻCZYŹNI

- K20, M20 (ROCZNIK 1997 – 1986),
- K30, M30 (ROCZNIK 1987 – 1976),
- K40, M40 (ROCZNIK 1977 – 1966),
- K50, M50 (ROCZNIK 1967 – 1956),
- K60, M60 (ROCZNIK 1956 – 1945),
- K70, M70 (ROCZNIK 1947 i STARSI).

2) PROWADZONA BĘDZIE KLASYFIKACJA NAJSZYBSZE PIOTRKOWIANKI, NAJSZYBSI PIOTRKOWIANIE (WARUNKIEM UCZESTNICTWA W TEJ KLASYFIKACJI JEST STAŁY MELDUNEK W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM).

3) KLASYFIKACJA DRUŻYNY LAURY

4) KLASYFIKACJA W RAMACH OTWARTYCH MISTRZOSTW OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W ŁODZI.

5) KLASYFIKACJA FUNKCJONARIUSZY POLICJI.

6) KLASYFIKACJA PIOTRKOWSKIEGO KLUBU BIEGACZA „ENDORFINA”.

7) KLASYFIKACJA STRAŻAKÓW.

8) KLASYFIKACJA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH.

9) ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZGŁASZANIA W ZAPISACH DRUŻYN BIEGOWYCH.

KLASYFIKACJA W KATEGORII GENERALNEJ ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE CZASU RZECZYWISTEGO (BRUTTO, LICZONE OD CHWILI STRZAŁU STARTERA) POZOSTAŁE KLASYFIKACJE ODBYWAJĄ SIĘ NA PODSTAWIE CZASÓW RZECZYWISTYCH (NETTO – LICZONE OD CHWILI PRZEKROCZENIA LINI STARTU PRZEZ ZAWODNIKA).

VIII. ZGŁOSZENIA

1) ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ POPRZEZ WYPEŁNIENIE FORMULARZA DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ BIEGU:
www.polmaratonpiotrkowski.pl OD DNIA 01.03.2017r. DO DNIA 19.06.2017r.

ZGŁOSZENIA W DNIU 22.06.2016r. ORAZ 23.06.2017r. BĘDĄ PRZYJMOWANE W BIURZE ZAWODÓW PRZY NIEZAPEŁNIONEJ LIŚCIE UCZESTNIKÓW.

2) ZA KOMPLETNE ZGŁOSZENIE UWAŻA SIĘ WYPEŁNIENIE FORMULARZA, AKCEPTACJĘ REGULAMINU I DOKONANIE OPŁTY STARTOWEJ. W CELU UŁATWIENIA WERYFIKACJI DOTYCZĄCEJ OPŁATY STARTOWEJ NALEŻY W TYTULE PRZELEWU PODAĆ: NAZWISKO I IMIĘ ZAWODNIKA ORAZ NAZWĘ BIEGU.

OPŁATA STARTOWA

- OD 01.03.2017r.DO 30.04.2017r. - 40zł,
- OD 01.05.2017r. DO 31.05.2017r. - 50zł,
- OD 01.06.2017r. DO 20.06.2017r. - 60zł,
- OPŁATA DOKONANA W BIURZE W DNIU 22.06.2017 lub 27.06.2017r. - 70zł.
-ZWOLNIENI Z OPŁAT ZAWODNICY OD 15 DO 18 ROKU ŻYCIA I POWYŻEJ 70 LAT ORAZ PRZYJEZDNI Z MIAST PARTNERSKICH.

4) OPŁATA RAZ UISZCZONA NIE PODLEGA ZWROTOWI, ANI CESJI NA INNEGO ZAWODNIKA.

5) ZA TERMIN WPŁATY PRZYJMUJE SIĘ DATĘ WPŁYWU ŚRODKÓW NA KONTO ORGANIZATORA.

6) ORGANIZATOR NIE ODPOWIADA ZA ZAGINIĘCIE ZGŁOSZENIA.

IX. NAGRODY

1) WSZYSCY ZAWODNICY, KTÓRZY UKOŃCZĄ BIEG OTRZYMUJĄ NA MECIE PAMIĄTKOWE MEDALE, NAPÓJ IZOTONICZNY, WODĘ ORAZ POSIŁEK REGENERACYJNY.

2) ZDOBYWCY MIEJSC 1 – 5 W KLASYFIKACJI GENERALNEJ KOBIET I MĘŻCZYZN OTRZYMUJĄ PUCHARY I NAGRODY PIENIEŻNE. WYSOKOŚĆ NAGRÓD ZOSTANIE PODANA DO 01.05.2017r.

3) W KATEGORIACH WIEKOWYCH KOBIET I MĘŻCZYZN ZDOBYWCY MIEJSC 1 – 3 OTRZYMAJĄ PUCHARY I NAGRODY.

4) ZDOBYWCY MIEJSC 1 – 3 W KLASYFIKACJI NAJSZYBSZY PIOTRKOWIANIN I NAJSZYBSZA PIOTRKOWIANKA OTRZYMUJĄ PAMIĄTKOWE PUCHARY.

5) W KLASYFIKACJI PIOTRKOWSKIEGO KLUBU BIEGACZA ENDORFINA – NAJSZYBSZY I NAJSZYBSZA ZAWODNICZKA Z KLUBU OTRZYMAJĄ PAMIĄTKOWE PUCHARY.

6) NAGRODY PIENIĘŻNE ZDOBYTE PODCZAS BIEGU BĘDĄ PRZEKAZYWANE WYŁĄCZNIE PRZELEWEM NA WSKAZANE KONTO BANKOWE ZAWODNIKA. W TERMINIE 7 DNI OD DATY BIEGU.

7) ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UFUNDOWANIA DODATKOWYCH NAGRÓD W WYBRANYCH PRZEZ SIEBIE KLASYFIKACJACH.

8) PROTESTY I ZASTRZEŻENIA MOŻNA ZGŁASZAĆ DO 00.30 W DNIU 24 CZERWCA 2017r. PO TYM TERMINIE WSZYSTKIE PROTESTY I ZASTRZEŻENIA NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

9) NAGRODY ZOSTANĄ WRĘCZONE ZWYCIEZCOM KLASYFIKACJI GENERALNEJ I WE WSZYSTKICH KATEGORIACH OD GODZINY 23.00 W RYNKU TRYBUNALSKIM (SCENA).

X. BEZBIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

1) UCZESTNICY BIEGU ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZACHOWANIA SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI NA CAŁEJ TRASIE.

2) ZAWODNICY ZOBOWIĄNI SĄ STOSOWAĆ SIĘ DO POLECEŃ POLICJI, STRAŻY MIEJSKIEJ I SŁUŻB PORZĄDKOWYCH.

3) BIEG ODBĘDZIE SIĘ PRZY OGRANICZONYM RUCHU KOŁOWYM.

4) ORGANIZATOR NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPIECZEŃSTWO, OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH NUMERÓW STARTOWYCH.

5) ORGANIZATOR NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STAN ZDROWIA OSÓB STARTUJĄCYCH. ZAWODNICY STARTUJĄ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

6) WSZYSCY UCZESTNICY BIEGU UBEZPIECZENI SĄ OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW).

7) ZOBOWIĄZUJE SIĘ UCZESTNIKÓW DO WYKORZYSTYWANIA W TRAKCIE BIEGU ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PAKIECIE STARTOWYM.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) ORGANIZATOR ZAPEWNIA OPIEKĘ MEDYCZNĄ W BIURZE ZAWODÓW ORAZ NA TRASIE BIEGU.

2) BIEG ODBĘDZIE SIĘ BEZ WZGLĘDU NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE.

3) DECYZJA LEKARZA DOTYCZĄCA KONTYNUOWANIA BIEGU PODCZAS IMPREZY JEST OSTATECZNA I NIEODWOŁALNA.

4) PODCZAS BIEGU WSZYSCY ZAWODNICY MUSZĄ MIEĆ NUMERY STARTOWE PRZYMOCOWANE DO PRZEDNIEJ CZĘŚCI KOSZULEK STARTOWYCH. ZABRANIA SIĘ ZASŁANIAĆ NUMER STARTOWY POD KARĄ DYSKWALIFIKACJI.

5) ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA BIEGU LUB JEGO PRZERWANIA BEZ PODANIA POWODU.
6) WIĄŻĄCA I OSTATECZNA INTERPRETACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE ORGANIZATOROWI.

7) ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA W BIEGU ZABRONIONY JEST UDZIAŁ PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA ROWERACH, WROTKACH, ROLKACH, DESKOROLKACH ITP. ZABRANIA SIĘ Z KORZYSTANIA Z KIJKÓW NORDIC WALKING.

8) PRZEBYWANIE NA TRASIE BIEGU BEZ WAŻNEGO NUMERU STARTOWEGO JEST ZABRONIONE.

9) ZAWODNICY SKRACAJĄCY TRASĘ BIEGU ZOSTANĄ ZDYSKWALIFIKOWANI.

10) KAŻDY ZAWODNIK BIORĄCY UDZIAŁ W BIEGU WYRAŻA ZGODĘ NA PRZETWARZANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH WYŁĄCZNIE DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEGU PRZEZ ORGANIZATORA ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSBOWYCH Z DN 29.08.1997r. (TJ. DZ.U. 2014 POZ. 1182 Z PÓZŃ. ZM)

11) KAŻDY UCZESTNIK BIORĄCY UDZIAŁ W BIEGU JEST ŚWIADOMY, ŻE W TRAKCIE BIEGU MOGĄ BYĆ PRZEPROWADZONE NAGRANIA FILMOWE ZDJĘCIA, WYWIADY Z UCZESTNIKAMI BIEGU I WYRAŻA ZGODĘ NA PUBLIKACJĘ SWEGO WIZERUNKU W RELACJACH Z PRZEBIEGIEGU BIEGU ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE BIEGU, W MEDIACH I MATERIAŁACH PROMOCYJNYCH ORGANIZATORA.

12) ORGNIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYPADKI WYNIKAJĄCE Z WINY UCZESTNIKÓW.

13) W SPRAWACH NIEUJĘTYCH REGULAMINEM ROZSTRZYGA ORGANIZATOR.